Ahobila Narasimha Stotram Lyrics in Kannada

Shri Ahobila Narasimha stotram

ಶ್ರೀ ಅಹೋಬಲ ನಾರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಟಾಕ್ಷ ಸರಸೀರುಹ ರಾಜಹಂಸಂ |
ಪಕ್ಷೀಂದ್ರ ಶೈಲಭವನಂ (ಶೈವಭವನಂ) ಭವನಾಶಮೀಶಂ |
ಗೋಕ್ಷೀರ ಸಾರ (ಹರೇ) ಘನಸಾರ ಪತೀರವರ್ಹಂ (ಪರೀರವರ್ಹಂ) |
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿ ಮಹೋಬಲ (ಅಹೋಬಲ) ನಾರಸಿಂಹಮ್ || 1 ||

ಆದ್ಯಂತ ಶೂನ್ಯಮಜಮವ್ಯಯ ಮಪ್ರಮೇಯಾಂ |
ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರಶಿಖಿಲೋಚನ ಮಾದಿದೇವಂ |
ಅಬ್ಜ ಮುಖಾಬ್ಜ ಮದಲೋಲುಪ ಮತ್ತಭೃಂಗಂ |
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿ ಮಹೋಬಲ (ಅಹೋಬಲ) ನಾರಸಿಂಹಮ್ || 2 ||

ಕೋಟೀರಕೋಟಿ ಘಟಿತೋಜ್ವಲ (ಘಟಿತೋಜ್ಜಲ) ಕಾಂತಿಕಾಂತಂ |
ಕೇಯೂರಹಾರ ಮಣಿಕುಂಡಲ ಮಂಡಿತಾಂಗಮ್ |
ಚೂಟಾಗ್ರರಂಜಿತ (ಜೂಟಾಗ್ರರಂಜಿತ) ಸುಧಾಕರ ಪೂರ್ಣಬಿಂಬಂ
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿ ಮಹೋಬಲ (ಅಹೋಬಲ) ನಾರಸಿಂಹಮ್ || 3 ||

ವಾರಾಹ ವಾಮನ ನೃಸಿಂಹ ಸುಭಾಗ್ಯಮೀಶಂ |
ಕ್ರೀಡಾವಿಲೋಲ ಹೃದಯಂ ವಿಭುವೇಂದ್ರ ವಂದ್ಯಮ್ |
ಹಂಸಾತ್ಮಕಂ ಪರಮಹಂಸ ಮನೋವಿಹಾರಂ |
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿ ಮಹೋಬಲ (ಅಹೋಬಲ) ನಾರಸಿಂಹಮ್ || 4 ||

ಮಂದಾಕಿನೀ ಜನನ ಹೇತು ಪದಾರವಿಂದಂ |
ಬೃಂದಾರಕಾಲಯ ವಿನಂದನಂ (ಸದುಗ್ರತಿ) ಉಜ್ವಲಾಂಗಮ್ |
ಮಂದಾರಪುಷ್ಪ ತುಲಸೀ ರಜಿತಾಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮಮ್ |
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿ ಮಹೋಬಲ (ಅಹೋಬಲ) ನಾರಸಿಂಹಮ್ || 5 ||

ತಾರುಣ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸೀದಳಧಾಮರಮ್ಯಂ |
ಧಾತ್ರೀರಮಾಭಿರಮಣಂ ಮಹನೀಯರೂಪಮ್ |
ಮಂತ್ರಾಧಿರಾಜ ಮಥದಾನವ ಮಾನಭೃಂಗಂ |
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿ ಮಹೋಬಲ (ಅಹೋಬಲ) ನಾರಸಿಂಹಮ್ || 6 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಹೋಬಲ ನಾರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

Leave a Comment