Dhanya Ashtakam in english

Dhanya Ashtakam in english by Sri Adishankaracharya Thath Gnanam Prashamakaram Yath Indhriyanam | Thath Jjeyam Yadhupanishathshu Nischithartham | They Dhanya Bhuvi Parmartha Nischitheha : | Sheshasthu Bhramanilaye Paribhramanthi  || 1 || Adhou Vijithya Vishayan Madhamoha Raga | Dhveshadhi Shathrugana Mahath Yoga Rajaya: | Jyathva Matham Samanubhooya Parathma Vidhya | Kanthasukham Vanagruhe Vicharanthi Dhanya: || 2 … Read more

Dhanya Ashtakam in Telugu

ಧನ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಂ ತಜ್ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಶಮಕರಂ ಯದಿನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂತಜ್ಜ್ಞೇಯಂ ಯದುಪನಿಷತ್ಸು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಮ್ । ತೇ ಧನ್ಯಾ ಭುವಿ ಪರಮಾರ್ಥನಿಶ್ಚಿತೇಹಾಃಶೇಷಾಸ್ತು ಭ್ರಮನಿಲಯೇ ಪರಿಭ್ರಮನ್ತಃ ॥ 1॥ ಆದೌ ವಿಜಿತ್ಯ ವಿಷಯಾನ್ಮದಮೋಹರಾಗ-ದ್ವೇಷಾದಿಶತ್ರುಗಣಮಾಹೃತಯೋಗರಾಜ್ಯಾಃ । ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮತಂ ಸಮನುಭೂಯಪರಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ-ಕಾನ್ತಾಸುಖಂ ವನಗೃಹೇ ವಿಚರನ್ತಿ ಧನ್ಯಾಃ ॥ 2॥ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಗೃಹೇ ರತಿಮಧೋಗತಿಹೇತುಭೂತಾಮ್ಆತ್ಮೇಚ್ಛಯೋಪನಿಷದರ್ಥರಸಂ ಪಿಬನ್ತಃ । ವೀತಸ್ಪೃಹಾ ವಿಷಯಭೋಗಪದೇ ವಿರಕ್ತಾಧನ್ಯಾಶ್ಚರನ್ತಿ ವಿಜನೇಷು ವಿರಕ್ತಸಂಗಾಃ ॥ 3॥ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮಮಾಹಮಿತಿ ಬನ್ಧಕರೇ ಪದೇ ದ್ವೇಮಾನಾವಮಾನಸದೃಶಾಃ ಸಮದರ್ಶಿನಶ್ಚ । ಕರ್ತಾರಮನ್ಯಮವಗಮ್ಯ ತದರ್ಪಿತಾನಿಕುರ್ವನ್ತಿ ಕರ್ಮಪರಿಪಾಕಫಲಾನಿ ಧನ್ಯಾಃ ॥ 4॥ … Read more

Dhanya Ashtakam in Hindi – धन्याष्टकं

Dhanya Ashtakam in Hindi – धन्याष्टकं तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणांतज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निश्चितार्थम् ।ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेहाःशेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः ॥ १॥ आदौ विजित्य विषयान्मदमोहराग-द्वेषादिशत्रुगणमाहृतयोगराज्याः ।ज्ञात्वा मतं समनुभूयपरात्मविद्या-कान्तासुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः ॥ २॥ त्यक्त्वा गृहे रतिमधोगतिहेतुभूताम्आत्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः ।वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ताधन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः ॥ ३॥ त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वेमानावमानसदृशाः समदर्शिनश्च ।कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानिकुर्वन्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्याः ॥ ४॥ त्यक्त्वईषणात्रयमवेक्षितमोक्षमर्गाभैक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्राः … Read more

Dheena bandhu ashtakam in Telugu

Dheena bandhu ashtakam in Telugu – దీనబంధ్వష్టకం యస్మాదిదం జగదుదేతి చతుర్ముఖాద్యంయస్మిన్నవస్థితమశేషమశేషమూలే |యత్రోపయాతి విలయం చ సమస్తమంతేదృగ్గోచరో భవతు మేఽద్య స దీనబంధుః || ౧ || చక్రం సహస్రకరచారు కరారవిందేగుర్వీ గదా దరవరశ్చ విభాతి యస్య |పక్షీంద్రపృష్ఠపరిరోపితపాదపద్మోదృగ్గోచరో భవతు మేఽద్య స దీనబంధుః || ౨ || యేనోద్ధృతా వసుమతీ సలిలే నిమగ్నానగ్నా చ పాండవవధూః స్థగితా దుకూలైః |సమ్మోచితో జలచరస్య ముఖాద్గజేంద్రోదృగ్గోచరో భవతు మేఽద్య స దీనబంధుః || ౩ || యస్యార్ద్రదృష్టివశతస్తు … Read more

Dheena bandhu ashtakam in hindi – श्री दीनबंधु अष्टकम

श्री दीनबंधु अष्टकम यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले । यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः ॥ १॥ चक्रं सहस्रकरचारु करारविन्दे गुर्वी गदा दरवरश्च विभाति यस्य । पक्षीन्द्रपृष्ठपरिरोपितपादपद्मो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः ॥ २॥ येनोद्धृता वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पाण्डववधूः स्थगिता दुकूलैः । सम्मोचितो जलचरस्य मुखाद्गजेन्द्रो दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः ॥ … Read more

Dhruva Kruta Bhagwat Stuti in hindi – ध्रुव कृत भगवत स्तुति

Dhruva Kruta Bhagwat Stuti in hindi – ध्रुव कृत भगवत स्तुति यॊऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना । अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमॊ भगवतॆ पुरुषाय तुभ्यम् ॥ १ ॥ एकस्त्वमॆव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययॊरुगुणया महादाद्यशॆषम् । सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणॆषु नानॆव दारुषु विभावसुवद्विभासि ॥ २ ॥ त्वद्दत्तया वयुनयॆदमचष्ट विश्वम् सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः । तस्यापवर्ग्यशरणं तव पादमूलम् विस्मर्यतॆ कृतविदा कथमार्तबन्धॊ ॥ ३ ॥ नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया … Read more

Dhruva Kruta Bhagwat Stuti in Telugu

Dhruva Kruta Bhagwat Stuti in Telugu – ధ్రువ కృత భగవత్ స్తుతి ధ్రువ ఉవాచ |యోఽన్తః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాంసంజీవయత్యఖిలశక్తిధరః స్వధామ్నా |అన్యాంశ్చ హస్తచరణశ్రవణత్వగాదీన్ప్రాణాన్నమో భగవతే పురూషాయ తుభ్యమ్ || ౧ || ఏకస్త్వమేవ భగవన్నిదమాత్మశక్త్యామాయాఖ్యయోరుగుణయా మహదాద్యశేషమ్ |సృష్ట్వానువిశ్య పురుషస్తదసద్గుణేషునానేవ దారుషు విభావసువద్విభాసి || ౨ || త్వద్దత్తయా వయునయేదమచష్ట విశ్వంసుప్తప్రబుద్ధ ఇవ నాథ భవత్ప్రపన్నః |తస్యాపవర్గ్యశరణం తవ పాదమూలంవిస్మర్యతే కృతవిదా కథమార్తబన్ధో || ౩ || నూనం విముష్టమతయస్తవ మాయయా తేయే … Read more

Dhruva Kruta Bhagwat Stuti

Dhruva Kruta Bhagwat Stuti lyrics in English With Meaning Yontha pravisya mama vacham imam prasuptham ,Sajeevathyakhila Shakthidharaa swadhamna,Anyamscha hastha charanasrvana thwa gadheen,Pranan namo bhagawathe purushaya thubhyam || 1 || Meaning: I salute the glorious God who is the Purusha,Who has entered within me and made me speak,While I was not in a position to speak … Read more