Bhagawad Gita Dhyanam Lyrics in Telugu

శ్రీ గీతా ధ్యానం పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయంవ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతమ్ |అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతీమష్టాదశాధ్యాయినీంఅంబ త్వామనుసందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీమ్ || ౧ || నమోఽస్తు తే వ్యాస విశాలబుద్ధేఫుల్లారవిందాయతపత్రనేత్ర |యేన త్వయా భారతతైలపూర్ణఃప్రజ్వాలితో జ్ఞానమయః ప్రదీపః || ౨ || ప్రపన్నపారిజాతాయతోత్రవేత్రైకపాణయే |జ్ఞానముద్రాయ కృష్ణాయ గీతామృతదుహే నమః || ౩ || సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందనః |పార్థో వత్సః సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ || ౪ || వసుదేవసుతం దేవం … Read more

Narayani Stuti Lyrics in English with meaning

Narayani Stuti Devi Prapanna-aarti-Hare PrasiidaPrasiida Maatar-Jagato-akhilasya |Prasiida Vishvaeshvari Paahi VishvamTvaam iishvarii Devi Charaa Charasya ||1|| Meaning: O Goddess, Who absolves the pain of those seeking refuge! Be pleased. O Goddess, Who is the mother of the entire universe! Be pleased. O Goddess of the entire world! Be pleased. Protect the world. O Goddess! You are … Read more

Narayani Stuti Lyrics in Telugu – నారాయణి స్తుతి

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృది సంస్థితే |స్వర్గాపవర్గదే దేవి నారాయణి నమోzస్తు తే || ౧ || కలాకాష్ఠాదిరూపేణ పరిణామప్రదాయిని |విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే నారాయణి నమోzస్తు తే || ౨ || సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే |శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరి నారాయణి నమోzస్తు తే || ౩ || సృష్టిస్థితివినాశానాం శక్తిభూతే సనాతని |గుణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమోzస్తు తే || ౪ || శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణే |సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమోzస్తు తే || ౫ || … Read more

Narayani Stuti Lyrics in Sanskrit – नारायणि स्तुति

नारायणि स्तुति देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीदप्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य ।प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वंत्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥१॥ आधारभूता जगतस्त्वमेकामहीस्वरूपेण यतः स्थितासि ।अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायतेकृत्स्नमलङ्घ्यवीर्ये ॥२॥ त्वं वैष्णवीशक्तिरनन्तवीर्याविश्वस्य बीजं परमासि माया ।सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वंवै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥३॥ विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाःस्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु ।त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः ॥४॥ सर्वभूता यदा देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी ।त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥५॥ सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते ।स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥६॥ कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि ।विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥७॥ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥८॥ सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि ।गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥९॥ शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे ।सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१०॥ हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि ।कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥११॥ त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि ।माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१२॥ मयूरकूक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे ।कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१३॥ शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे ।प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१४॥ गृहीतोग्रमहाचक्त्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे ।वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१५॥ नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे ।त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१६॥ किरीटिनि महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वले ।वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१७॥ शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले ।घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१८॥ दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे ।चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१९॥ लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे ।महारात्रि महामाये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२०॥ मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि ।नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२१॥ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते ।भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥२२॥ एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् ।पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥२३॥ ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् ।त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते ॥२४॥

Bhagawan Manasa Pooja Lyrics in Hindi- भगवन्मानसपूजा

भगवन्मानसपूजा हृदम्भोजे कृष्णः सजलजलदश्यामलतनुःसरोजाक्षः स्रग्वी मुकुटकटकाद्याभरणवान् ।शरद्राकानाथप्रतिमवदनः श्रीमुरलिकांवहन्ध्येयो गोपीगणपरिवृतः कुङ्कुमचितः ॥ १ ॥ पयोऽम्भोधेर्द्वीपान्मम हृदयमायाहि भगवन्मणिव्रातभ्राजत्कनकवरपीठं नरहरे ।सुचिह्नौ ते पादौ यदुकुलज नेनेज्मि सुजलैःगृहाणेदं दूर्वाफलजलवदर्घ्यं मुररिपो ॥ २ ॥ त्वमाचामोपेन्द्र त्रिदशसरिदम्भोऽतिशिशिरंभजस्वेमं पञ्चामृतरचितमाप्लाव्यमघहन् ।द्युनद्याः कालिन्द्या अपि कनककुम्भस्थितमिदंजलं तेन स्नानं कुरु कुरु कुरुष्वाऽचमनकम् ॥ ३ ॥ तटिद्वर्णे वस्त्रे भज विजयकान्ताधिहरणप्रलम्बारिभ्रातर्मृदुलमुपवीतं कुरु गले ।ललाटे पाटीरं मृगमदयुतं धारय हरेगृहाणेदं माल्यं … Read more

Bhagawan Manasa Pooja Lyrics in Telugu భగవన్మానసపూజా

భగవన్మానసపూజా హృదంభోజే కృష్ణః సజలజలదశ్యామలతనుఃసరోజాక్షః స్రగ్వీ ముకుటకటకాద్యాభరణవాన్ |శరద్రాకానాథప్రతిమవదనః శ్రీమురళికాంవహన్ధ్యేయో గోపీగణపరివృతః కుంకుమచితః || ౧ || పయోఽంభోధేర్ద్వీపాన్మమ హృదయమాయాహి భగవన్మణివ్రాతభ్రాజత్కనకవరపీఠం నరహరే |సుచిహ్నౌ తే పాదౌ యదుకులజ నేనేజ్మి సుజలైఃగృహాణేదం దూర్వాఫలజలవదర్ఘ్యం మురరిపో || ౨ || త్వమాచామోపేంద్ర త్రిదశసరిదంభోఽతిశిశిరంభజస్వేమం పంచామృతరచితమాప్లావ్యమఘహన్ |ద్యునద్యాః కాళింద్యా అపి కనకకుంభస్థితమిదంజలం తేన స్నానం కురు కురు కురుష్వాఽచమనకమ్ || ౩ || తటిద్వర్ణే వస్త్రే భజ విజయకాంతాధిహరణప్రలంబారిభ్రాతర్మృదులముపవీతం కురు గళే |లలాటే పాటీరం మృగమదయుతం ధారయ హరేగృహాణేదం మాల్యం … Read more