Dhanya Ashtakam in english

Dhanya Ashtakam in english by Sri Adishankaracharya

Thath Gnanam Prashamakaram Yath Indhriyanam | Thath Jjeyam Yadhupanishathshu Nischithartham | They Dhanya Bhuvi Parmartha Nischitheha : | Sheshasthu Bhramanilaye Paribhramanthi  || 1 ||

Adhou Vijithya Vishayan Madhamoha Raga | Dhveshadhi Shathrugana Mahath Yoga Rajaya: | Jyathva Matham Samanubhooya Parathma Vidhya | Kanthasukham Vanagruhe Vicharanthi Dhanya: || 2 ||

Thyakthva Gruhe Rathimadho Gathi Hethubhoodha | Athmeycchaya Upanishadha Artharasam Pibanthya: | Veethaspruha Vishaya  Bhogapadhe Viraktha: | Dhanyashranthi Vijaneshu Vimuktha Sanga: || 3 ||

Thyakthva Mamaham Ithi Bandhakare Padhe  Dhvey | Mana Avamana Sadhrusha: Samadharshinascha | Kartharam Anya Bhavagamya Thadha Arpithani | Kurvanthi Karma  Paripaka Phalani Dhanya: || 4 ||

Thyakth Vaishanathrayam Avekshitha Moksha Marga: | Bhaikshamrithena Parikalpitha Dhehayathra: | Jyothi: Parathparatharam Paramathma Sajjam | Dhanya Dvija Rahasi Hrudhyam Avalokayanthi || 5 ||

Nasanna Sanna Sadhasanna Mahanna Chanu | Na Sthri Pumann Cha Napumsakam Yeka Beejam | Yair Bhrama Thath Samam Upasitham Yeka Chinthai: | Dhanya Vireju Rithare  Bhava Pashabandha: || 6 ||

Agnanapanga Parimagnam Apethasaram | Dhukkalayam Marana Janama Jaravasaktham | Samsara Bandhanam Anithya Avekshya Dhanya: | Gnanasina Thadhavasheerya Vinishchayanthi || 7 ||

Shanthair Ananyam Athibir Madhura Swabhavair | Yekathva Nishchitham Manobhirapetha Mohai: | Sakam Vaneshu Vidhidhathma Padhaswaroopai: |
Thadhvasthu Samyakanisham Vimrushanthi Dhanya: || 8 ||

Leave a Comment