Shri Hari Stotram in Telugu

Sri Hari Stotram in lyrics in Telugu – శ్రీ హరి స్తోత్రం జగజ్జాలపాలం కనత్కణ్ఠమాలంశరచ్చన్ద్రఫాలం మహాదైత్యకాలమ్ |నభోనీలకాయం దురావారమాయంసుపద్మాసహాయం భజేఽహం భజేఽహమ్ || ౧ || సదాంభోధివాసం గలత్పుష్పహాసంజగత్సన్నివాసం శతాదిత్యభాసమ్ |గదాచక్రశస్త్రం లసత్పీతవస్త్రంహసచ్చారువక్త్రం భజేఽహం భజేఽహమ్ || ౨ || రమాకణ్ఠహారం శ్రుతివ్రాతసారంజలాన్తర్విహారం ధరాభారహారమ్ |చిదానన్దరూపం మనోజ్ఞస్వరూపంధృతానేకరూపం భజేఽహం భజేఽహమ్ || ౩ || జరాజన్మహీనం పరానన్దపీనంసమాధానలీనం సదైవానవీనమ్ |జగజ్జన్మహేతుం సురానీకకేతుంత్రిలోకైకసేతుం భజేఽహం భజేఽహమ్ || ౪ || కృతామ్నాయగానం ఖగాధీశయానంవిముక్తేర్నిదానం హరారాతిమానమ్ |స్వభక్తానుకూలం … Read more

Narayana Stotram Lyrics in Tamil And Meaning

னாராயண னாராயண ஜய கோவிம்த ஹரே ||னாராயண னாராயண ஜய கோபால ஹரே || கருணாபாராவார வருணாலயகம்பீர னாராயண || 1 ||கனனீரதஸம்காஶ க்றுதகலிகல்மஷனாஶன னாராயண || 2 || யமுனாதீரவிஹார த்றுதகௌஸ்துபமணிஹார னாராயண || 3 ||பீதாம்பரபரிதான ஸுரகள்யாணனிதான னாராயண || 4 || மம்ஜுலகும்ஜாபூஷ மாயாமானுஷவேஷ னாராயண || 5 ||ராதாதரமதுரஸிக ரஜனீகரகுலதிலக னாராயண || 6 || முரளீகானவினோத வேதஸ்துதபூபாத னாராயண || 7 ||பர்ஹினிபர்ஹாபீட னடனாடகபணிக்ரீட னாராயண || 8 || … Read more

Adaikkala Pathu in english

Patthi mudhalaam mavathil, pathi yenakku koodamal,Yethisayum uzhandru odi ilaithu vizhum kakam pol,Mukthi tharum nagar ezhil mukkiyamaam kachi thanil,Athigiri arul aalarkku, adaikkalam naan pugundhene ||1|| Meaning: Since I was not able to practice the path of devotion to attain salvation,Like the crow which ran in all directions got very tired and fell at his feet ,I … Read more

Adaikkala Pathu (Tamil)

Adaikkala Patthu (which is also written in Sanskrit by Swami Desikan as ‘Nyasa Dasakam’) elaborates on the approach to Saranagati which means the absolute surrender to the God, the main approach for the followers of Vishisht Advaitha philosophy. Swami Desikan describes in 10 verses, the approach to Saranagati wherein he surrenders to the Lord Varadaraja of … Read more

अच्युतस्याष्टकम् – Achyutashtakam in hindi

अच्युतं केशवं रामनारायणंकृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्।श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभंजानकीनायकं रामचंद्रं भजे॥1॥ अच्युतं केशवं सत्यभामाधवंमाधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्।इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरंदेवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे॥२॥ विष्णवे जिष्णवे शाङ्खिने चक्रिणेरुक्मिणिरागिणे जानकीजानये।बल्लवीवल्लभायार्चितायात्मनेकंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः॥३॥ कृष्ण गोविन्द हे राम नारायणश्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे।अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षजद्वारकानायक द्रौपदीरक्षक॥४॥ राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितोदण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः।लक्ष्मणेनान्वितो वानरौः सेवितोऽगस्तसम्पूजितोराघव पातु माम्॥५॥ धेनुकारिष्टकानिष्टकृद्द्वेषिहाकेशिहा कंसहृद्वंशिकावादकः।पूतनाकोपकःसूरजाखेलनोबालगोपालकः पातु मां सर्वदा॥६॥ विद्युदुद्योतवत्प्रस्फुरद्वाससंप्रावृडम्भोदवत्प्रोल्लसद्विग्रहम्।वन्यया मालया शोभितोरःस्थलंलोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे॥७॥ कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननंरत्नमौलिं … Read more

Achyuthashtakam

Acyutam keshavam raama naraayanam krishna damodaram vaasudevam harim ।sridharam madhavam gopikavallabham janakinayakam ramacandram bhaje ॥ 1॥ I Worship You O Acyuta (the Infallible One) I Worship You O Keshava (Who Controls everyone, has beautiful Hair and killed demon Keshi) I Worship You O Rama the Incarnation of Narayana (Who is without any blemish)I Worship You O Krishna (Who attracts others by His Divine Attributes and … Read more

अभिलाषाष्टकं – Abhilashashtakam (in Hindi)

॥ अथ अभिलाषाष्टकम् ॥ कदा पक्षीन्द्रांसोपरि गतमजं कञ्चनयनम्रमासंश्लिष्टांगं गगनरुचमापीतवसनम् ।गदाशंखाम्भोजारिवरमालोक्य सुचिरंगमिष्यत्येतन्मे ननु सफलतां नेत्रयुगलम् ॥ १॥ कदा क्षीराब्ध्यन्तः सुरतरुवनान्तर्मणिमयेसमासीनं पीठे जलधितनयालिंगिततनुम् ।स्तुतं देवैर्नित्यं मुनिवरकदंबैरभिनुतम्स्तवैः सन्तोष्यामि श्रुतिवचनगर्भैः सुरगुरुम् ॥ २॥ कदा मामाभीतं भयजलधितस्तापसतनुंगता रागं गंगातटगिरिगुहावाससहनम् ।लपन्तं हे विष्णो सुरवर रमेशेति सततंसमभ्येत्योदारं कमलनयनो वक्ष्यति वचः ॥ ३॥ कदा मे हृद्पद्मे भ्रमर इव पद्मे प्रतिवसन्सदा ध्यानाभ्यासादनिशमुपहूतो विभुरसौ ।स्फुरज्ज्योतीरूपो … Read more

श्री नृसिंहाष्टकम् – Sri Narasimhashtakam (in Hindi)

श्रीमदकलङ्क परिपूर्ण शशिकोटि-श्रीधर मनोहर सटापटल कान्त।पालय कृपालय भवाम्बुधि-निमग्नंदैत्यवरकाल नरसिंह नरसिंह ॥ १ ॥ पादकमलावनत पातकि-जनानांपातकदवानल पतत्रिवर-केतो।भावन परायण भवार्तिहरया मांपाहि कृपयैव नरसिंह नरसिंह ॥ २ ॥ तुङ्गनख-पङ्क्ति-दलितासुर-वरासृक्पङ्क-नवकुङ्कुम-विपङ्किल-महोरः ।पण्डितनिधान-कमलालय नमस्तेपङ्कजनिषण्ण नरसिंह नरसिंह ॥ ३ ॥ मौलिषु विभूषणमिवामर वराणांयोगिहृदयेषु च शिरस्सुनिगमानाम् ।राजदरविन्द-रुचिरं पदयुगं तेदेहि मम मूर्ध्नि नरसिंह नरसिंह ॥ ४ ॥ वारिजविलोचन मदन्तिम-दशायांक्लेश-विवशीकृत-समस्त-करणायाम् ।एहि रमया सह शरण्य विहगानांनाथमधिरुह्य … Read more